Betingelser og garanti

 

Forretningsbetingelser og garanti

Om os

Velkommen til ostergaard-i.dk

Navn : Østergaard Interiéur
Cvr-nr : 25 82 15 48
Adresse : Industrivej 28-30, 7430 Ikast

Telefon : 97 15 31 11
Telefontid : Mandag – Torsdag: 08.00 – 16.30 Fredag 08.00 – 13.30
Email :  mail@ostergaard-i.dk

Returret

Der er 14 dages returret på varer i original emballage eller for varer som er i samme stand som da de blev leveret. Fragtomkostninger tur og retur refunderes ikke.

Hvordan returnerer jeg varen?
Du kan først og fremmest afvise modtagelse af produktet. Når vi får dit produkt retur, henvender vi os til dig, så vi får afklaret dit ønske. Hvis du har modtaget produktet, og ønsker at returnere det, skal du henvende dig til os på tlf. 9715 3111. Du er også velkommen til at returnere din vare ved hjælp af vores returportal: https://retur.pakkelabels.dk/kpacompany

Refundering

Når vi har modtaget din returpakke, så vil vores kundeservice straks behandle den. Vi refunderer typisk beløbet til dig indenfor 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde handlen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Refundering af BESTILLINGSVARER
Der opkræves et returneringsgebyr på 15% af prisen for varen, dog mindst 500 kr. excl. moms. Specialproducerede varer kan ikke returneres medmindre andet er særskilt skrevet på fakturaen.

Betaling

Vi afsender din vare, så snart vi har modtaget din indbetaling, med mindre andet er aftalt. Har du betalt med dankort eller mastercard, hæver vi først beløbet på dit kort, så snart vi har afsendt varen fra vort lager.

Anvendelse

Disse salgsbetingelser finder anvendelse for salg af ethvert produkt og enhver ydelse fra Østergaard Intérieur. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordreaccept eller udbudsmateriale anses ikke for fravigelse af disse vilkår, med mindre disse er skrifteligt accepteret af Østergaard Østergaard Intérieur.

Levering af inventar samt fragtskader

PAKKEFORSENDELSER:
Pakkeforsendelser sendes med GLS.

PALLEFORSENDELSER:
Hos Østergaard Intérieur sker levering enten i vores egen bil eller via vores speditør Danske Fragtmænd. Leveringsprisen afhænger af mængden af din bestilling. Inventaret leveres til hele landet, prisen oplyses ved bestilling. Leveringsprisen inkluderer levering udelukkende til fortovskant. Opbæring mv. er en mulighed, som kan tilkøbes mod merpris.

Din vare sendes på alle hverdage som udgangspunkt indenfor 48 timer fra din bestilling, med mindre du har bestilt en bestillingsvare. Skulle din vare være i restordre, vil du blive kontaktet pr. mail eller telefon kort efter din bestilling.

Østergaard Intérieur leverer gerne til Færøerne, Grønland og udlandet, men der skal forventes en noget længere leveringstid, samt et tillægsbeløb til vores normale takster. Østergaard sælger til virksomheder, hvorfor købelovens almindelige bestemmelser ikke finder anvendelse. Alle leveringspriser på siden er udregnet ud fra levering til brofaste øer. Tillæg for levering til øer inkl. Bornholm kan forekomme.

Ved varer som skal sendes med fragtmand, husk da altid at tjekke varen for eventuelle fragtskader INDEN der kvitteres for modtagelsen. Er der fejl eller mangler bemærkes dette på selve fragtbrevet, det samme gælder såfremt leverancen har været udsat for tyveri. Fragtmanden er blevet bedt om at ringe til dig 30 minutter inden han ankommer på adressen, denne ydelse er kun et ønske og ikke et krav. Ved skjulte skader skal der ligeledes reklameres straks efter modtagelse og fejlen er konstateret. Tag gerne billeder af udstyret inden dette flyttes. Pak varen ud allerede inden kvittering på fragtbrevet.

Ifølge dansk CMR-lovgivning er det altid modtageren, som har ansvaret ved modtagelsen af godset! Reklameres der ikke rettidigt er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Ved hver levering er der inkluderet 5 minutter til aflæsning, ved overskidelse af denne tidsfrist vil speditionsfirmaet være berettiget til at udfakturere evt. mertid anvendt.

Priser, betaling samt forfaldne fakturaer

Alle priser på ostergaard-i.dk er eks. moms. Østergaard Intérieur sælger til erhvervsdrivende. Når fakturaen er betalt har kunden accepteret at varen er til erhvervsbrug og købelovens almindelige bestemmelser derfor ikke finder anvendelse.

Betaling sker forud for levering, med mindre andet er aftalt. Kunden kan ikke foretage modregning i beløbet og kunden kan ikke tilbageholde eller nægte betaling grundet forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller produktleverance.

Ved overforfalden betaling vil der blive opkrævet rykkergebyr, samt 2 % i månedlige rente pr. påbegyndt måned. Desuden forbeholder Østergaard Intérieur sig ejendomsretten på de købte varer indtil det fulde fakturabeløb er betalt.

 
 
 

Forbehold vedr. salg, tekniske oplysninger, vejledning mv.

Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl, samt udgåede varer. Vær endvidere opmærksom på, at det kan være vanskeligt at gengive farver 100% på billeder. Østergaard Intérieur kan desuden ikke drages til ansvar for forsinkelser hos vores speditør samt leverandører i forbindelse med levering.

Produktinformationer, illustrationer, tekniske data mv. skal kun anses som vejledende. Ønskes et bindende svar på disse oplysninger, skal dette udstedes skrifteligt fra Østergaard Intérieur.

Kunden har det fulde ansvar for at udvælge udstyret til den ydelse, som ønskes påtænkt. Det er kundens ansvar at der kan opnå de forventede resultater og funktionalitet med udstyret samt at denne kan fungere i det miljø hvor udstyret er tiltænkt at skulle benyttes.

Østergaard Intérieur tager ikke ansvar for inventar, som er ukorrekt monteret og eventuelle farer der opstår i denne forbindelse. Desuden er det altid købers forpligtelse at dobbelttjekke at udstyret køb hos ostergaard-i.dk lever op til gældende lovgivning og restriktioner som er til stede på varens endelige destination.

Forsinkelse med levering

Ostergaard-i.dk er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller forsinkelse opstået ved ekstern part. Alle forhold udenfor sælgers kontrol – herunder også importforbud, arbejdskonflikter mv. er ligeledes ikke sælgers ansvar.

Leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som Østergaard Intérieur afventer information, evt. depositum eller på anden måde mangler at opfylde evt. formaliteter eller aftalte vilkår.

I tilfælde af forsinkelse vil rettidig leveringstiden således blive udskudt med et tidsrum svarende til hindringens varighed.

Ved øvrig forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har leveret senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt krav om levering fra køber.

Mangler og produktansvar

Østergaard Intérieur ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller tilbyde kunden et af Østergaards fastsat afslag i købesummen.

For produktansvar er Østergaard Intérieur ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Østergaard Intérieur fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan ikke beløbsmæssigt ikke overstige dækning på Østergaards produktansvarsforsikring.

Sælger kan i garantisager (se særskilt afsnit omkring garanti) kræve at foretage udbedring, omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Ombytning og deraf følgende ind/ud, op og nedbæring vurderes ikke at være en væsentlig ulempe idet sælger udelukkende forpligter sine leverancer til kantstenslevering, hvorfor returvarer er efter samme regelsæt. Køber kan ikke hæve handlen helt eller delvist eller på anden måde kræve afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt. Det kan ikke anses for at være en mangel, såfremt der ikke forefindes dansk manual.

Kunden forpligter sig til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen / leverancen. Ved denne kontrol skal der kontrolleres for eventuelle mangler, hvis der konstateres nogle, skal disse omgående reklamere skrifteligt til Østergaard Intérieur.

Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger. Med mindre der godgøres at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarlig for følgende: Skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det leverede er i købers besiddelse, Skader på produkter, der er fremstillet af køber, Skader på produkter, hvori de af køber eller tredjemand fremstillede produkter indgår.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnt bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Østergaard Intérieur tager ikke ansvar for udstyr, som er ukorrekt monteret og eventuelle farer der opstår i denne forbindelse. Desuden er det altid købers forpligtelse at dobbelttjekke at udstyret køb hos Østergaard Intérieur lever op til gældende lovgivning og restriktioner som er til stede på varens endelige destination. Samt at udstyret er godkendt til det specifikke formål kunden ønsker at benytte dette til. Dette gælder ligeledes at udstyret er monteret, installeret og benyttes efter gældende lovgivning.

Tilbagelevering af EL-SKROT / Wee regulativet

Ved udstytr af elektrisk og elektronisk art er kunden berettiget til at tilbagelevere til Østergaard Intérieur. Kunden sørger for egen regning for tilbagelevering af det elektriske og elektroniske udstyr til den af Østergaards anviste adresse. Østergaard Intérieur overdrager ansvaret for udstyrets afskaffelse i henhold til WEEE lovgivningen §33 (se bekendtgørelse nr. 362 af 6 april 2010 med senere ændring § 33), produktet må ikke afskaffes som uklassificeret kommunalt affald, men skal bortskaffes særskilt i containere og samlingssteder som er mærket til WEE affald.

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffalds-bekendtgørelsen) nr. 362 af 6. april 2010 (med senere ændringer).

§ 33. Producenter og importører, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug for erhverv, kan aftale med køberen af udstyret, at køberen overtager producentens eller importørens forpligtelser til særskilt håndtering.

Ansvarsbegrænsning

Køber kan ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab, således kan sælgers ansvar begrænses til udelukkende at kunne henføres til det leverede udstyr.

Ostergaard-i.dk tager ikke ansvar for udstyr, som er ukorrekt monteret og eventuelle farer der opstår i denne forbindelse. Desuden er det altid købers forpligtelse at dobbelttjekke at udstyret køb hos ostergaard-i.dk lever op til gældende lovgivning og restriktioner som er til stede på varens endelige destination set i forhold til det brug, som brugeren af udstyret har tænkt sig.

Værneting

Enhver tvist mellem sælger og køber afgøres ved retten i Herning med sædvanlig appeladgang.

Fravigelse fra købeloven

Betingelserne for køb ved Østergaard Intérieur afviger fra købelovens bestemmelser. Østergaard Enterieur benytter sig af købelovens bestemmelse om aftalefrihed mellem professionelle ved alle B2B-køb.

Tilbud uden udløbsangivelse udsendt pr. mail, brev eller pr. telefon kan uden forudgående advarsel annulleres uden begrundelse.

Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.